имейл адрес:

парола:
нова регистрация
Съдържание сп. "Наука Инфектология Паразитология" Брой 1/2013:

Статията

„Gloves and socks” синдром – клиничен случай на инфекция с парвовирус В19 (РVВ19)

Автор: Д-р Росица Чипева1, Андон Тошев2, Стефка Иванова3, д-р Тома Томов1, доц. Зефира Михнева3

Резюме
Цел: За пръв път в страната се описва случай с изявена клинична симптоматика на акропетехиална дерматоза, синдрома gloves and socks, с етиологичното участие на парвовирус В19.
Материали и методи: Използвани бяха методите на клиничното наблюдение и параклиниката; серологични (В19-IgМ/IgG ЕLISА тест, IgM потвърдителен-WB и IgG авиден тест) и вирусологични методи (оne step PCR и nested РСR, доказващи наличие на вирусна ДНК) за проследяване на случая, както и генотипиране на изолираните проби, определящо циркулиращия щам.
Изследвани бяха серологични маркери и за други възможни причинители на синдрома: коксаки вируси, ентеровируси, EBV, CMV, морбили, хепатит В и С вируси, херпес вирус 1/2, Q треска, HIV.


Референтни документи към статията:


Статията
I Национална конференция Българска сърдечна и съдова асоциация
Българска сърдечна и съдова асоциация организира I Национална конференция, която ще се проведе от 29 ноември – 1 декември 2013 г. в София.
Целите на БССА са подпомагане на създаването и разпространението на безпристрастни и обективни знания за сърдечните и съдовите заболявания и подпомагане на дейности, с които се цели да се постигне по-успешно решаване на проблемите на болните със...